RÅDGIVNING

Våre rådgivningstjenester omfatter alle våre fagområder.

  1. Rådgivning vedrørende muligheter, løsninger og veivalg.
  2. Hva er viktigst? Maks verdi, skatteplanlegging, solforhold, minimere innsyn, vurdere støysoner, bistå i utforming av klage ved nabovarsler for å nevne noen områder.
  3. Vi tilbyr analyse som grunnlag for en belysningsplan. Lysmengder, valg av armaturer og lyskilder osv.
  4. Energi, miljø og smarthus løsninger Vi har kompetanse på energirådgivning. Enøk – hjelp til søknad til støtteordninger
  5. Energimerking Alle hus skal ha energimerking, Dette gjelder også utleieboliger. Vi kan hjelpe deg med å få dette på plass.

ARKITEKTUR

Byggeprosessen er mye mer enn bare design og kreative prosesser, og mye av papirarbeidet som følger med kan til tider virke overveldende om du ikke får hjelp. Dette har vi gjort utallige ganger før, så la oss ta oss av det for deg. En del av en arkitekt sin opplæring innebærer faktisk å kunne ta seg av også papirarbeidet i en byggesak. Dette inkluderer nabovarsling, byggesøknader, tilpasning til tekniske og lovmessige kravspesifikasjoner, kostnadsanalyser, tilpasning til kommunale og regionale rammeverk m.m. Vi hjelper deg med det du trenger. Vårt mål er at du skal kunne komme til oss uavhengig av bakgrunn og få hjelp til akkurat det du trenger i byggeprosessen. Vi er der, enten du er en erfaren utbygger med fokus på kostnads- og arealeffektive løsninger med gode salgsprospekter, eller du er en privatperson som vil bygge eller bygge på boligen din. 

Eiendomsutvikling

I så godt som alle eiendommer ligger det merverdier som ikke er tatt ut. Om det er et ferdig bygg, eller en ubebygget tomt i et område avsatt for bygging eller som trenger omregulering.  Evnen til å se og vurdere potensialet i en eiendom er svært viktig for på best mulig måte kunne gi råd. Prosjektutvikling er mye mer risikabelt og krevende enn mange tror, både faglig, finansielt og politisk. Men i prosjektutvikling ligger det store gevinstmuligheter. Vår kompetanse innenfor eiendomsfaget kan øke potensialet og redusere faren for tap for våre kunder.

Fase 1 – mulighetsstudie

Rapport med følgende innhold produseres på fastpris.

Kartlegging av regulering og dispensasjoner for eksisterende bygningsmasse samt vern og andre antikvariske forhold.  Avklare muligheter for rødliste arter og evt behov for  ROS-analyse. Andre begrensende faktorer som forurensning fra støy, støv og annet kartlegges. Fremtidige begrensinger som frisiktsoner, avsetning til mulig ekspropriasjon for utvidelse av vei eller anleggelse av gang- og sykkelvei.  Finnes det pålegg relatert til eksisterende bygningsmasse fra ulike off. myndigheter

Legge frem en kalkyle for å indikere potensialet ved videre fremdrift.

Konkludere med anbefaling og tilbud om felles prosjekt for reduksjon av risiko og maksimering av gevinst, inkludert vurderinger vedr skatter og avgifter.

Fase 2 – Rapport med plan

Bygge videre på rapport fra fase 1

Grunnlagsdata: Kildehenvisninger, hvilke data og opplysninger er fase 1 mulighetsstudie basert på (vedlegges rapporten) Utdype beskrivelse av dagens situasjon: Dagens areal – Dagens bygningsmasse, tilstand – Tomt Regulering og dispensasjoner for eksisterende bygningsmasse

Løsningsforslag: Utredning og beskrivelse av ulike løsningsalternativer med skisser i 1:200, kravspesifikasjon og arealskjema eller lignende. Vurdering av reguleringsmessige begrensninger og muligheter evt. behov for dispensasjoner og vurdering av sannsynlighet for at dispensasjon innvilges eller bør unngås. Konklusjoner med forslag til fremdriftsplan.

BELYSNING

Vi tilbyr rådgivningstjenester på valg og plassering av lys for romdesign, miljø og energieffektivitet tilpasset dine ønsker og behov. Det er ingen nyhet at lys er med på å skape stemning eller gjør omgivelsene våre synlige. Forskjellen mellom et trist kjedelig rom og et som virkelig sprudler av liv kan fort forvandles ved bruk av riktig valg av Lumen og Kelvinpakke fra lysarmatur. Det kan være med på å skape en beroligende atmosfære, få en til å slappe av, samt å lede interessen ved å punkt belyse og forsterke innredningsdetaljer. For å skape et vellykket belysningsmiljø må man ha en forståelse for hvordan forskjellige lyskilder virker, gjøre seg kjent med den enorme mengden utvalg av armaturer og sette kriterier for hva man vil oppnå med belysningen. Vi kan hjelpe deg med å planlegge belysningsmiljøet i ditt bygg slik at det passer best dine ønsker og er i henhold til norske standarder.

Lys fra sola er viktig for så og si alt biologisk på kloden. Planter som dyr reagerer alle på hvordan lyset forandres av forskjellige intensitet, farger og styrke. Vi mennesker er skapt lysfølsomme, da synet er den mest dominerende sansen vi har. Dette påvirker oss underbevisst mer en man skulle tro. Om det er dårlig-, eller for lite lys på en arbeidsbenk vil man f.eks. raskere bli sløv og ukonsentrert. 500 lux lysmengde og 4000 kelvin fargetemperatur, som tilsvarer dagslys, vil kunne motarbeide og forhindre dette.

Hva slags rom, konstruksjon eller område som skal belyses er med på å sette parameterne for hvilke armatur som skal benyttes. Er det et rom hvor man skal skape en rolig stemning vil man ha muligheten til å senke kelvin graden på lyset, alternativt kan det være ønskelig med punktbelysning for å plassere fokuset i rommet mot viktige innredningsdetaljer. I kontrast kan produkter med kostnadseffektiv og lettvint installasjon ha en høyere prioritet i garasjeanlegg og lignende. For å bruke belysningen som en del av designet i et rom kan man gjøre grep slik som å velge armatur som gir indirekte belysning slik at man ikke ser lyskilden.

Betegnelser innen lys,

o   Lysutbytte I – Glødelamper hadde et lysutbytte på litt under 15 lumen/watt

  •  60Watt ga 900 lumen

o   Lysutbytte II – LED-pærer ligger en god del høyere og kan nærme seg 150 lumen/watt.

  •  900 lumen fra en LED lampe krever ca 6 Watt

o   1 Candela (CD) omtrent den intensiteten som strømmer mot deg når du ser på et brennende stearinlys

o   Lumen (lm) hvor mye lys som strømmer ut av en lyskilde i alle retninger.

o   LUX –  lumen per kvadratmeter

o   NIT – en candela per kvadratmeter

o   Ra-indeks (CRI – color rendering index.) Ra-indeksen er en gjennomsnittsverdi for fargegjengivelsen i lyskilden.

o   RA>80 – at lyset som kommer etter 50.000 timer er mer enn 80% av opprinnelig

o   Kelvinverdi – Fargen på lyset der høy verdi er svært hvitt lys (nesten blått)

 

ENERGI, MILJØ OG SMARTHUS

Bit konsept as har kompetanse og erfaring med energirådgivning. Løsningsforslag fra oss baseres på økonomi, trivsel, velvære og miljøhensyn. I de fleste tilfeller utløser foreslåtte tiltak økonomisk støtte fra Enova. Ved vurdering av Enøk tiltak gir vi hjelp til søkeprosessen for støtteordninger og inkluderer gjerne beregning av nedbetalingstid for investeringer.  Slike tiltak gir normalt også eiendommen en høyere verdi som kan gi lavere rente eller muligheter for refinansiering.    

Energimerking

 Alle hus skal ha energimerking, dette gjelder også utleieboliger. Vi kan hjelpe deg med å få dette på plass. Administrasjon av ordningen er nå overført fra NVE til Enova og det er innført bøter for de som ikke har dette i orden.

Fornybar energi

Definert som den energien som ikke tapper planeten vår og fyller den med forurensning og bidrar til global oppvarming.

Kilder til fornybar energi – Sol, vind, vann, bio, varmepumpe (delvis)

Solceller, vindmøller, mikrokraftverk (vann) er kilder til strømproduksjon, og sammen med styring av strømforbruk danner dette et godt grunnlag for å kunne bli plusskunde.

En plusskunde er en forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet.

Solceller – strøm (Photovoltaiske – PV)

Det er også mulig å installere batterier og/eller benytte batteriene i en elbil for lagring og bruk når prisene er høye.

Solceller, vann – kan benyttes alene eller kombineres med solceller for strøm idet overskuddsvarme som transporteres bort til forbruksvann eller oppvarming via gulvvarme/radiator vil øke virkningsgraden for strømproduksjonen.

Begge sol alternativene gir muligheter for å få støtte fra Enova og den ene ekskluderer ikke den andre.

Bioenergi – vedfyring eller bruk av trepellets og gjerne i en moderne rentbrennende ovn med vannkappe som gir mulighet for å regulere store deler av varmen til vannbårent varmeanlegg eller tappevann.

Styringssystemer – smarthus – styring av lys, varme, ventilasjon for optimal utnyttelse og komfort. Styring via app på mobiltelefon gir også fleksibilitet til endringer og for nøkkelfri adgang og fjernåpning av dørlåser mm. kan søke Enova om støtte basert på også dette.

Varmepumper – både luft til vann og væske til vann gir støtte fra Enova og er svært effektive samtidig som det er enkelt og krever svært lite vedlikehold og oppfølging fra eier. Luft til luft varmepumper gir ikke lenger støtte fra Enova, men er fortsatt enkel og effektiv energiøkonomisering.

Tjenester

Prosjekter

Om oss